Tancar

Tornar a la secció Notícies

“Una piscina més sostenible ha de considerar en paral·lel l’ús eficient de l’aigua, l’energia i la reducció de l’ús de químics”

Cada vegada hi ha una major conscienciació mediambiental i preocupació per la sostenibilitat i el sector de la piscina i el wellness porta temps adaptant la seva oferta a aquest context. Ja és palpable l’emergència de productes i tecnologies que no sols optimitzen la teva experiència aquàtica, sinó que també contribueixen significativament a l’estalvi de recursos com aigua, energia i productes químics.

Llavors sorgeix la pregunta: Què defineix exactament a una piscina com a “eficient”, especialment en un escenari global de creixent escassetat d’aigua? Fluidra, un referent global en solucions i equipament per a piscines i benestar, ofereix algunes pautes esclaridores.

L’eficiència d’una piscina en la seva fase d’ús no es mesura només per la seva funcionalitat, sinó per la seva capacitat per a oferir una experiència perfecta per a l’usuari, minimitzant l’ús dels recursos. Per a avaluar l’eficiència, es consideren tres vectors principals: el consum d’aigua, la despesa energètica i l’ús de productes químics. Encara que cadascun d’aquests factors pot ser abordat individualment, la seva interacció col·lectiva és la que realment impulsa l’eficiència integral de qualsevol instal·lació aquàtica.

1.-Vector Aigua:

El consum d’aigua en una piscina residencial es deu principalment a les pèrdues per evaporació (>60%), pèrdues per rentada del mitjà filtrant (>30%) i pèrdues per l’ús i gaudi de la piscina (>3%). No tenim en compte aquí pèrdues degudes a problemes estructurals que provoquen fugides, ja sigui directament en el vas o en el circuit hidràulic.

1.1.- Pèrdues d’aigua per evaporació:

L’evaporació és un fenomen natural que afecta qualsevol làmina d’aigua en contacte directe amb l’atmosfera. De fet, és un dels processos principals del cicle de l’aigua. Els factors com la temperatura de l’aigua, la temperatura de l’aire, la humitat relativa, el vent i l’ús de la piscina influeixen directament en l’evaporació.

Les cobertes per a piscines són una excel·lent solució per a evitar la pèrdua d’aigua per evaporació. Es tracta d’una barrera entre la làmina d’aigua i l’atmosfera, que amb un ús adequat pot reduir fins a un 90% de les pèrdues anuals per evaporació (o un 54% del total de la piscina). Per a això és imprescindible utilitzar una coberta que cobreixi completament la superfície i utilitzar-la sempre que la piscina no estigui en ús. Depenent del tipus de coberta que utilitzem, pot ser un element de seguretat important per a evitar que nens, persones grans o mascotes puguin caure de manera accidental a la piscina. Més endavant veurem altres interessants aplicacions de les cobertes.

1.2.- Pèrdues d’aigua degudes a la rentada del filtre:

Els sistemes de filtració més habituals, ja siguin de sorra o altres mitjans similars, generalment requereixen d’una rentada del mitjà una vegada aquest ja no pot contenir més brutícia. Aquesta rentada es fa amb aigua de la pròpia piscina que arrossega la brutícia al desguàs. Aquest procés, depenent del cabal de rentada i de la seva durada, pot acabar abocant una quantitat considerable d’aigua, que després cal reposar. En aquest sentit aconsellem automatitzar el procés de rentada del filtre, ja que això ens permet ajustar el temps total del procés i evitar possibles pèrdues d’aigua per falta d’atenció.

La utilització de filtres de cartutx és una bona solució, ja que permet reduir de forma molt important l’aigua destinada a la rentada del filtre, arribant a estalvis de fins al 80% (o un 24% del total de la piscina). En aquest cas el procés de rentada és molt manual però molt eficient en l’ús d’aigua. Per a millorar aquesta eficiència, es recomana utilitzar alguna solució netejadora específica que facilita el procés de neteja.

L’ús de netejafons robòtics també augmenta l’eficiència del sistema de filtració. La brutícia que per altres mitjans de neteja queda acumulada en el filtre de la piscina, en aquests equips es recull en el seu propi cistell. Això allarga la vida del filtre entre rentades, per la qual cosa el nombre de rentades del filtre disminueix. És difícil quantificar l’estalvi ja que depèn en gran mesura de la quantitat i tipus de brutícia que acumula la piscina.

També podem reduir el consum d’aigua quan ens dutxem abans de fer ús de la piscina. Per a això recomanem utilitzar dutxes amb cabals inferiors o iguals als 6 litres per minut, amb polsadors o sensors temporitzats. Les dutxes solars a més permeten disposar d’aigua temperada utilitzant l’energia del sol.

Finalment, ens queda recomanar la instal·lació de sensors que ens permetin conèixer el consum d’aigua que té la nostra instal·lació en tot moment.

2.- Vector energia

A les piscines on es climatitza l’aigua, el consum d’energia principal es deu a l’escalfament de l’aigua, seguit de la bomba de filtració. En menys mesura, la il·luminació i el sistema de desinfecció també contribueixen al consum d’energia de la piscina. Finalment, el propi vas de la piscina i el correcte dimensionament del circuit hidràulic també tenen la seva importància.

Igual que en el cas de l’aigua, és molt recomanable instal·lar una solució que permeti monitoritzar els consums d’energia amb l’objectiu d’ajustar els patrons de funcionament per a aconseguir la màxima eficiència energètica mantenint sempre una bona qualitat d’aigua.

2.1.- Consum d’energia per a l’escalfament de l’aigua:

Escalfar l’aigua de la piscina fins a temperatures pròximes als 25°C consumeix una gran quantitat d’energia. Una solució molt eficient és utilitzar una bomba de calor d’alta eficiència (SCOP* superior a 4, classes A, B i C**) conjuntament amb una coberta que disposi d’un coeficient de transmissió baix (classes A i B). L’ús adequat de tots dos elements pot arribar a reduir les necessitats energètiques per a escalfar l’aigua de la piscina en un 90%. De fet, tots dos elements haurien d’instal·lar-se sempre de manera conjunta.

(Nota al peu:* SCOP (Seasonal Coeficient of Performance)

(Nota al peu: **Segons norma EN 17645)

En el mercat també estan disponibles solucions fototèrmiques, mitjançant col·lectors solars, que permeten escalfar l’aigua de la piscina per efecte de la radiació solar directa. En aquest cas l’increment de temperatura que s’aconsegueix acostuma a ser menor, però suficient en alguns casos.

També nosaltres, com a usuaris, podem col·laborar per part nostra en aquesta reducció de la necessitat d’energia per a escalfar l’aigua. Reduir la temperatura desitjada de l’aigua en 1°C suposa un estalvi d’energia aproximat del 10%.

2.2- Consum d’energia per la bomba de filtració:

En el cas de piscines sense climatitzar, la bomba de filtració es converteix en el major consumidor d’energia. Les bombes amb motors de velocitat variable són una solució que porta molts anys en el mercat i que es va popularitzant cada vegada més. Gràcies a que pot funcionar a diferents velocitats en funció de les necessitats de la piscina, permet reduir el consum d’energia fins a valors que poden arribar al 50% o més respecte a una bomba de velocitat fixa. L’estalvi aconseguit depèn del patró d’ús de la bomba, és a dir, de com combinem les diferents velocitats perquè tinguem la màxima reducció sense comprometre la qualitat de l’aigua.

2.3.- Altres estalvis d’energia:

Avui dia la normativa obliga a instal·lar projectors de leds. El menys eficient dels focus de LED té una eficiència 5 vegades superior al dels llums halògens. Recomanem l’ús de fonts de llum amb eficiències per sobre de 160 lm/w (classes A, B i C). L’estalvi en el consum d’energia dels leds respecte a halògens és superior al 85%.

De tota manera, hem de recordar que, encara que utilitzem sistemes d’alta eficiència, és important ajustar l’ús de la il·luminació per a evitar mantenir la piscina il·luminada quan no és necessari. L’ús de controls remots i programadors ajustables faciliten aquest ús òptim.

Finalment cal recordar un parell d’aspectes importants. D’una banda, un adequat aïllament tèrmic del vas de la piscina ajuda a minimitzar les pèrdues de calor, especialment quan es tracta de piscines elevades. Es recomana utilitzar solucions amb un balanç tèrmic (w/m²) el més elevat possible (NTB > -5 w/m², classes A i B). D’altra banda, un bon dimensionament de les canonades és fonamental per a evitar pèrdues d’energia (pèrdua de càrrega). Es recomana treballar amb velocitats màximes d’aigua igual o inferiors a 1,3m/s (classe A).

3.- Vector productes químics:

El consum de productes químics en una piscina residencial es deu principalment a químics derivats del clor -o altres biocides- per a la desinfecció de l’aigua, reguladors de pH i altres productes per a mantenir la qualitat de l’aigua. En aquest sentit, és molt recomanable monitoritzar i automatitzar el manteniment de la qualitat de l’aigua i comptar amb l’assessorament d’un professional de la piscina per a un bon dimensionament dels equips en funció de les necessitats.

3.1.- Solucions per a reduir el consum de químics desinfectants:

 

Els equips de cloració salina produeixen “clor” a partir de la sal que s’afegeix a la piscina, per la qual cosa la necessitat de consumir i emmagatzemar productes clorats desapareix. A més, els equips d’electròlisi de sal de baixa salinitat permeten anar encara més enllà en operar amb nivells baixos de salinitat en l’aigua i facilitar la possible reutilització posterior d’aigües de rentada o buidatge per a altres fins. Existeixen tecnologies que combinen l’electròlisi de sal amb la radiació UV de baixa pressió, com és el cas de la Neolisys, que a més ofereixen una capacitat de desinfecció i oxidació de l’aigua molt superior.

L’ús d’equips d’UV de baixa pressió o d’ozó permeten reduir de manera significativa la necessitat d’afegir productes desinfectants, podent arribar fins a un 60% en la reducció de l’ús de clor. També existeixen alguns productes que incorporen minerals de plata que tenen capacitat bactericida, la qual cosa permet reduir la dosi de químics desinfectants.

Gràcies als equips de mesura i dosatge de clor, l’ús de sensors de clor lliure i/o Redox juntament amb sistemes de dosatge de producte químic desinfectant permeten controlar i mantenir de manera contínua els nivells necessaris de desinfectant, evitant situacions d’excés o falta de producte.

3.2.- Solucions per a reduir altres químics:

La correcta regulació del pH de l’aigua suposa dosificar àcids o bases de manera més o menys continuada. Tal com hem vist en el punt anterior, l’ús d’equips de mesura i dosificació de regulador de pH permet mantenir de forma continuada els nivells necessaris de pH que afavoreixen l’activitat del desinfectant. D’aquesta manera es poden ajustar molt millor les dosis i evitar excessos.

Una solució per a evitar l’ús d’àcids és l’ús de CO2 gas per a la regulació del pH, com ocorre amb la tecnologia Freepool. Aquesta tecnologia permet mantenir els nivells òptims de pH de l’aigua sense necessitat d’afegir cap àcid ni cap base fortes, generant molts menys subproductes derivats de la desinfecció. Aquesta tecnologia combina la Neolysis amb l’ús de CO₂ pel que la reducció és del 100% dels químics tant de desinfecció com de regulació.

Mantenir l’aigua en perfectes condicions, tant de transparència com de desinfecció, és bàsic per a garantir el gaudi i la seguretat dels usuaris. És important dur a terme un control periòdic de la qualitat d’aigua de la piscina per a assegurar-se que els diferents paràmetres són correctes. D’aquesta manera evitarem dur a terme accions de remediació que comporten un consum de químics important. Existeixen solucions que monitoritzen i ens informen de l’estat dels paràmetres de la nostra piscina en temps real, com és el cas d’Aqualink, FluidraPool o altres solucions de l’ecosistema digital de Fluidra. Davant el dubte, la referència ha de ser sempre el professional de la piscina.

Piscines sostenibles, piscines intel·ligents

En un entorn cada vegada més interconnectat, la possibilitat de controlar dispositius de manera remota, així com d’analitzar les dades en temps real permet que els processos i activitats siguin més ràpids i eficients.

Amb dades precises i mesurables aconseguides a través de l’IoT, els processos de control i manteniment poden ajustar-se amb precisió a les necessitats reals de la piscina i programar-se de manera automàtica, la qual cosa es tradueix en una major eficiència i una reducció de costos. La piscina connectada és aplicable tant a piscines residencials com les piscines comercials. En tots dos casos la piscina connectada és sinònim d’una millor experiència d’ús i un manteniment i reparació més eficient.

Si parlem del futur de la piscina parlem de sostenibilitat. Les piscines més sostenibles promouen pràctiques i tecnologies que busquen reduir l’impacte de la petjada de carboni fins a minimitzar-lo al màxim, i tot això acompanyat d’un estalvi de costos a llarg termini, amb un manteniment mínim sense renunciar a una qualitat òptima de l’aigua. I és que és imprescindible que tota la cadena de valor, començant per les marques fins a arribar al client final, prenguin consciència i posin en pràctica mesures per a protegir el medi ambient sense renunciar al gaudi de piscines i instal·lacions aquàtiques saludables, sostenibles, visualment atractives i que contribueixin a la generació de comunitat i cohesió social.

Cristina Benavides, col·laboradora de Piscina & Wellness Barcelona